THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2021 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

16 06 2021 09:00 Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________

Số:     /TB-HĐTDVC

Hà Nội, ngày     tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức

năm 2021 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 3911/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Dàn nhạc Giao hưởngViệt Nam;

Quyết định số 1048/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng

tuyển dụng viên chức năm 2021 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ;

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng  viên chức năm 2021 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM, THÔNG BÁO:

 

  1. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn theo Phiếu đăng ký của người dự tuyển
  2. Vị trí Diễn viên hạng III, Mã số: V.10.04.14 làm việc tại Đoàn nhạc:

- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 12

- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 12

- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không

  1. Vị trí Diễn viên hạng IV, Mã số: V.10.04.15 làm việc tại Đoàn Nhạc:

- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 03

- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 03

- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không

  1. Vị trí Kế toán viên hạng, Mã số: 06.031 làm việc tại phòng Hành chính Tổng hợp::

- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 01

- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 01

- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không

  1. Vị trí Chuyên viên làm công tác tổ chức biểu diễn (mã số 01.003) làm việc tại Phòng Tổ chức biểu diễn và Đối ngoại:

- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 01

- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 0

- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện: 01

Lý do: Chuyên ngành đào tạo không đúng với chuyên ngành vị trí tuyển dụng (Thí sinh Lê Hồng Lâm, sinh ngày 9/5/1994)

  1. Các thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, lưu ý:
  2. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2:

Từ 8h00, Thứ hai,  ngày 21  tháng 6 năm 2021.

  1. Hình thức xét tuyển vòng 2: Thực hành. Thang điểm 100 điểm.

2.1. Đối với vị trí Diễn viên hạng III, hạng IV:

Mỗi thí sinh tự chuẩn bị nội dung thực hành với thời gian không quá 30 phút. Trong đó có: không quá 20 phút thực hành (80 điểm) và 10 phút trả lời câu hỏi thêm về kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn (20 điểm).

2.2. Đối với vị trí Kế toán viên:

Thí sinh bốc thăm đề thực hành và tiến hành thực hành với thời gian không quá 30 phút. Trong đó có: không quá 20 phút thực hành (80 điểm) và 10 phút trả lời câu hỏi thêm về kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn (20 điểm).

  1. Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Trụ sở Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, 226 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ 9h00, Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021: Thí sinh có mặt để nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, xem số báo danh, địa điểm tuyển dụng và nộp Lệ phí dự tuyển.

+ 8h00, Thứ hai,  ngày 21 tháng 6 năm 2021 tổ chức xét tuyển vòng 2.

  1. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh, nộp tại Bộ phận Tài vụ, DNGHVN.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và đăng trên trang mạng thông tin của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã kí

 

 

Trịnh Tùng Linh

   
   

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh

đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐTDVC ngày   /5/2021

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)

 

I. Các thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng 2:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Điện thoại

Ghi chú

Nam

Nữ

1             

Nguyễn Thành Đô

27/12/1994

 

Thái Nguyên

0962196859

Đạt

2             

Nguyễn Thái Hà

 

10/12/1995

Thái Bình

0972816945

Đạt

3             

Phạm Thế Hoành

20/10/1991

 

Hải Dương

0948818891

Đạt

4             

Nguyễn Minh Hồng

 

29/10/1991

Nam Định

0354473931

Đạt

5             

Lâm Đức Kiên

14/9/1993

 

Hà Nội

0818016996

Đạt

6             

Nguyễn Mạnh Linh

11/8/1995

 

Bắc Ninh

0828110895

Đạt

7             

Bùi Ngọc Linh

15/5/1990

 

Hà Nội

0904111077

Đạt

8             

Lưu Ly Ly

 

24/9/1993

Phú Thọ

0388486122

Đạt

9             

Đỗ Ngọc Thảo My

 

24/7/1998

Quảng Ngãi

0934656326

Đạt

10        

Phạm Huyền Trang

 

18/4/1993

Hà Nội

0946695665

Đạt

11        

Bùi Sơn Tùng

1/7/1996

 

Vĩnh Phúc

0378211005

Đạt

12        

Phạm Quỳnh Oanh

 

24/9/1993

Vinh –Nghệ An

0966697770

Đạt

13        

Hoàng Đình Cương

30/12/1998

 

Lạng Sơn

0964664069

Đạt

14        

Nguyễn Hà Linh

 

29/8/1999

Ninh Bình

0859438784

Đạt

15        

Vũ Cẩm Tú

 

16/1/2002

Hà Nội

0904541388

Đạt

16        

Nguyễn Thị Thủy

 

20/4/1985

Hà Nội

0911066855

Đạt

II. Các thí sinh không đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng 2

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Điện thoại

Ghi chú

Nam

Nữ

 

1

 

Lê Hồng Lâm

 9/5/1994

 

 

 

Hà Nội

 

 

0976096996

 

Không đạt.

Lý do: Chuyên ngành đào tạo không đúng với chuyên ngành vị trí tuyển dụng

Tổng cộng:  17 thí sinh.

Trong đó:

- Thí sinh đạt yêu cầu: 16

-  Không đạt: 01.

Bình luận