img img

Đăng ký trở thành Nhà tài trợ Cá nhân & Thành viên chương trình Hòa nhạc đặt vé trước - Mùa diễn 2020

Tôi muốn trở thành Nhà tài trợ Cá nhân/Thành viên hòa nhạc đặt vé trước của VNSO 2020 với tư cách

Quý vị có thể gửi thông tin qua

Website: www.vnso.org.vn | Email: dnghvn@gmail.com | Facebook: @dnghvn.vnso

Address: No.226 Cầu giấy, Quan Hoa, Hà Nội - Tel: 0243 8331448 - Fax: 0243 833 4368

Liên hệ

Ms. Phạm Việt Hồng

Email: viethong75@gmail.com - HOTLINE 84 904 630 775