img

VNSO SPECIAL CONCERT

 • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
 • Thời gian: 16/12/2021
 • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 12
16
Thứ 5
img

VNSO SPECIAL CONCERT

 • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
 • Thời gian: 17/12/2021
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
 • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 12
17
Thứ 6
img

ENEOS SPECIAL CONCERT

 • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
 • Thời gian: 28/12/2021
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
 • Độc tấu: Bùi Công Duy Nguyễn Trinh Hương Phan Đỗ Phúc
Tháng 12
28
Thứ 3