Search

Home » THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Đang cập nhật

THÔNG BÁO

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên
chức năm 2017 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Quyết định sô 3558/QĐ-
BVHTTDL ngày 20/9 /2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc Thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của Dàn nhạc Giao hưởng
Việt Nam, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 thông báo đến các thí sinh thời
gian, địa điểm thi tuyển như sau:
1. Danh mục tài liệu ôn thi (Phụ lục đính kèm)
2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều
kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi (Phụ lục kèm theo)
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017
3.1 Thời gian thi:
a) Ngày 4/11/2017 (Thứ bảy):
- Sáng:
08 giờ 00 Khai mạc kỳ thi
Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 00: Thi môn viết Kiến thức chung (120 phút)
- Chiều: (Thí sinh có mặt từ 13 giờ 30 phút)
Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Thi môn Tiếng Anh (60 phút)
Từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút: Thi môn Tin học (30 phút)
b) Ngày 5/11/2017 (Chủ nhật):
- Sáng:
Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành
(180 phút)
- Chiều: (Thí sinh có mặt từ 13 giờ 30 phút)
Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành
(90 phút) đối với vị trí chuyên viên và vị trí kế toán viên.
Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ
chuyên ngành đối với vị trí diễn viên.
3.2 Địa điểm: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, số 226 Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:
4.1 Nộp lệ phí thi tuyển viên chức trước ngày 12/10/2017
4.2 Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện
văn minh, lịch sự;

4.3 Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác
(có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi;
Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 thông báo để các thí sinh, các phòng ban
chức năng được biết và thực hiện./.

TM HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Ticket Box

Dates and Tickets

Poster