Search

Home » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM

         Số :        /TB - DNGHVN  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM  2017

 

I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng: 

 1. Điều kiện chung: 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng...

 2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng: 

2.1 Đối với vị trí Diễn viên hạng III (mã số V.10.04.14) làm việc trong Dàn nhạc: 21 vị trí việc làm

a)Yêu cầu chung:

 - Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp;

- Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

 b) Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng:

*  Vị trí diễn viên sáo Flute: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành sáo Flute tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài; 

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành chuyên ngành sáo Flute.

* Vị trí diễn viên kèn Oboe: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành kèn Oboe tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành kèn Oboe.

* Vị trí diễn viên kèn Clarinette: 02 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Âm nhạc tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành âm nhạc.

* Vị trí diễn viên kèn Fagotte: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành kèn Fagotte tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành chuyên ngành kèn Fagotte.

* Vị trí diễn viên kèn Cor: 02 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành kèn Cor tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành kèn Cor.

* Vị trí diễn viên kèn Trombone: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành kèn Trombone tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành kèn Trombone.

* Vị trí diễn viên Gõ: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành Gõ tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành Gõ.

* Vị trí diễn viên đàn Violin: 06 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành đàn Violin tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành đàn Violin.

* Vị trí diễn viên đàn Viola: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành đàn Viola tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành đàn Viola.

* Vị trí diễn viên đàn Cello: 02 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành đàn Cello tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành đàn Cello.

* Vị trí diễn viên đàn Contrabass: 02 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc chuyên ngành đàn Contrabass tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, Thạc sỹ chuyên ngành đàn Contrabass.

* Vị trí diễn viên sân khấu: 01 vị trí việc làm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa (loại khá trở lên) và tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh.

2.2 Đối với vị trí Diễn viên hạng IV (mã số V.10.04.15) làm việc trong Dàn nhạc: 01 vị trí việc làm

a)Yêu cầu chung :

- Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp;

- Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

b) Yêu cầu cụ thể:

* Vị trí diễn viên Gõ làm việc trong Dàn nhạc:

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Gõ tại các trường nghệ thuật trong nước, nước ngoài.

2.3. Đối với vị trí Kế toán viên (mã số 06.031) tại Phòng hành chính tổng hợp: 01vị trí việc làm

a)Yêu cầu chung :

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ vị trí kế toán viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

 - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

b) Yêu cầu cụ thể:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

- Có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên. 

2.4. Đối với vị trí Chuyên viên (mã số 01.003) tại Phòng hành chính tổng hợp: 09 vị trí việc làm

a)Yêu cầu chung :

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

 - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

b) Yêu cầu cụ thể:

*  01 vị trí chuyên viên làm công tác tổ chức biểu diễn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý; 

- Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế từ 03 năm trở lên trong ngành nghệ thuật âm nhạc Giao hưởng; 

- Sử dụng thành thạo tiếng Nga.

*  01 vị trí chuyên viên làm công tác tổ chức biểu diễn kỹ thuật môi trường sân khấu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; 

- Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế từ 03 năm trở lên. 

*  01 vị trí chuyên viên làm công tác thư viện âm nhạc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lý luận Âm nhạc;

- Có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành nghệ thuật giao hưởng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

*  02 vị trí chuyên viên làm công tác truyền thông:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Việt nam học và hoặc chuyên ngành văn hóa quần chúng;

*  03 vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hợp:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.

*  01 vị trí Chuyên viên làm công tác văn thư lưu trữ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công tác xã hội;

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành nghệ thuật Giao hưởng. 

 II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: 

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3 Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý : Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Diễn viên hạng III, Diễn viên hạng IV và chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Kế toán viên, thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện tiêu chuẩn chứng chỉ theo quy định sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

5. Giấy khám sức khỏe còn giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký kết luật sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí  tuyển dụng tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. 

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ: 

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí việc làm và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ: 

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/7/2017 đến hết ngày 3/8/2017 (trong giờ hành chính). Không hoàn trả lại hồ sơ cho người không đủ điều kiện dự thi và người không trúng tuyển.

2. Đơn vị không nhận Hồ sơ quan đường bưu điện

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, địa chỉ : Số 226 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy,  Hà Nội. Điện thoại : 024.38336330 – 024.32535133

IV. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

1. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển): Thi viết, thời gian 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. Nội dung gồm :

- Luật Viên chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

 - Luật Phòng, chống tham nhũng;

 - Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

 - Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

 2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi

2.1. Thi viết, thời gian 180 phút: Nội dung thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng và các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2.2 Thi thực hành: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành; tình huống và giải pháp xử lý công việc của các vị trí việc làm bằng  01 bài thi viết, thời gian 90 phút.

- Riêng đối với ngạch Diễn viên hạng III, IV: sẽ thi thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định hình thức, nội dung và thời gian thi thực hành đối với từng yêu cầu cụ thể về vị trí việc làm cho diễn viên về chuyên môn của Dàn nhạc như (1 Chương Concerto hoặc một chương Sonatte, 1 bài thị tấu...).

3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

 4. Thi tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

 Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

 5. Điều kiện miễn thi một số môn: 

 Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

 5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

 a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

 b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

 5.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi và lệ phí thi tuyển:

- Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên website của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

- Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức phí 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
   GIÁM ĐỐC 

     Nguyễn Trí Dũng
Ticket Box

Dates and Tickets

Poster